OGŁOSZENIE NR 1/2017 - Postępowania kwalifikacyjne - Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śląskich

Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowania kwalifikacyjne

Strona znajduje się w archiwum.

OGŁOSZENIE NR 1/2017

OGŁOSZENIE NR 1/2017 KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Ziębicach Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich

OGŁOSZENIE NR 1/2017

KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

 z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko

Komendanta Komisariatu Policji w Ziębicach 

Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich

 

§ 1.

            W celu dokonania doboru na wakujące stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Ziębicach Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich ogłaszam rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego.

 

O stanowisko to mogą ubiegać się funkcjonariusze Policji spełniający poniższe kryteria:

  1. w zakresie wymagań formalnych:

    a)spełniający wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby określone przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni  odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz.U. z 2007r. Nr 123, poz.857-z późn. zm.);

  2. w zakresie wymagań pożądanych:

  3. posiadający co najmniej 10-letni staż służby w Policji,

  4. posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie realizowania zadań w pionie kryminalnym lub prewencyjnym,

  5. posiadający co najmniej 2-letnie doświadczenie w kierowaniu komórkami lub jednostkami organizacyjnymi,

  6. posiadający poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”;

    3.w zakresie wymagań dodatkowych:

    a)posiadający wykształcenie z zakresu organizacji, zarządzania lub organizacji i zarządzania albo ukończenie studiów podyplomowych menadżerskich, przeszkolenia lub kursu z tego zakresu lub z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, lub

    b)posiadający wykształcenie wyższe z zakresu prawa, administracji lub ekonomii.

     

    § 2.

    Oferty kandydatów powinny zawierać:

    1)CV i list motywacyjny,

    2)kopię ostatniej opinii służbowej kandydata (oryginał do wglądu),

    3)potwierdzony przez komórkę kadrową szczegółowy przebieg służby,

    4)koncepcję pracy na stanowisku, na które prowadzi się postępowanie kwalifikacyjne (pisemna koncepcja pracy na stanowisku, do którego aplikuje kandydat powinna zostać opracowana ściśle dla stanowiska objętego postępowaniem kwalifikacyjnym, w oparciu o obowiązujące akty prawne, w tym regulamin jednostki organizacyjnej Policji oraz szczegółowy zakres zadań komórki. Koncepcja pracy na stanowisku powinna być napisana  czcionką Arial lub Times New Roman 12, interlinia 1.5, marginesy standardowe 2.5cm),

    5)oświadczenie kandydata - pisemną zgodę na poddanie się procedurze kwalifikacyjnej,

    6)oświadczenie kandydata o pozostawaniu/nie pozostawaniu kandydata w stosunku małżeńskim,  pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z jednym z funkcjonariuszy lub pracowników Policji, będących w podległości służbowej stanowiska, na które aplikuje kandydat,

    7)kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu),

    8)kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu), 

    9)kopię poświadczenia bezpieczeństwa osobowego (oryginał do wglądu).

     

     

    § 3.

    Zakres podstawowych zadań realizowanych na stanowisku objętym postępowaniem kwalifikacyjnym:

    1)kierowanie pracą komisariatu oraz nadzorowanie jego funkcjonowania,

    2)organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie działań w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony życia, zdrowia i mienia obywateli na terenie działania komisariatu,

    3)uczestniczenie na miejscu zdarzeń kryminalnych o dużym ciężarze gatunkowym oraz zdarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów,

    4)nadzorowanie działań Policji w zakresie organizacji pełnienia służby oraz osiąganych efektów przez policjantów służby prewencyjnej w patrolach i obchodach,

    5)analizowane stanu bezpieczeństwa na terenie działania komisariatu, diagnozowanie przyczyn niekorzystnych zjawisk i proponowanie ich rozwiązań,

    6)sprawowanie bieżącego nadzoru nad funkcjonariuszami służby kryminalnej sporządzającymi dokumentację rejestracji procesowej i operacyjnej,

    7)doskonalenie umiejętności zawodowych podległych funkcjonariuszy oraz udzielanie im wskazówek w toku załatwianych spraw i pojawiających się problemów,

    8)utrzymywanie bieżących kontaktów z Prokuraturą, Sądem i innymi instytucjami odpowiedzialnymi za stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania komisariatu.

     

    § 4.

                Oferty, z podaniem na kopercie adresu do korespondencji i telefonów kontaktowych należy składać w sekretariacie Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śl., ul. Niepodległości 10, 57-200 Ząbkowice Śląskie lub pocztą (decyduje data nadania przesyłki) - w terminie do dnia 18 kwietnia 2017 roku                       z dopiskiem Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Ziębicach Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich „w sekretariacie nie otwierać”.

     

    § 5.

    Dodatkowe informacje dotyczące zasad prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w tym wymagań dotyczących założeń do opracowania koncepcji pracy na stanowisku można uzyskać w Komendzie Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich, tel. 8756 260 lub 74 8164260 lub na stronie internetowej www.isp.policja.pl w banerze Dobór wewnętrzny na wybrane stanowiska w Policji, w dokumencie Ogólny tryb i zasady przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe  w Policji.                                                                

     

    § 6.

    Postępowanie kwalifikacyjne zostanie zakończone do dnia 12 maja 2017 roku.

     

     

    Komendant Powiatowy Policji

    w Ząbkowicach Śląskich

     

    mł. insp. Arkadiusz Szmytkowski

Metryczka

Data publikacji 05.04.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śląskich
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Justyna Młyńczak
Osoba udostępniająca informację:
Ilona Golec KPP Ząbkowice Śłąskie
do góry