Struktura i kompetencje

Strona znajduje się w archiwum.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Komendy Powiatowej Policji w Zabkowicach Śl.

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Komendy Powiatowej Policji
w Ząbkowicach Śląskich
Na podstawie art. 7 ust. 4 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz.185, Nr 74 poz.676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz.984, Nr 115, poz.996, Nr 153, poz.1271, Nr 176, poz.1457, Nr 200, poz. 1688 ) ustala się co następuje:
ROZDZIAŁI

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śląskich zwana dalej "Komendą" jest, jednostką organizacyjną Policji, przy pomocy, której Komendant Powiatowy Policji w Ząbkowicach Śląskich realizuje zadania szczebla powiatowego określone w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (wraz z późniejszymi zmianami), a także zadania wynikające z innych ustaw i aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie.

2. Komenda działa na obszarze powiatu ząbkowickiego, w skład którego wchodzą następujące jednostki samorządu terytorialnego:

- Miasto i Gmina w Ząbkowicach Śląskich
- Miasto i Gmina w Ziębicach
- Miasto i Gmina w Bardzie
- Miasto i Gmina w Złotym Stoku
- Gmina w Ciepłowodach
- Gmina w Kamieńcu Ząbkowickim
- Gmina w Stoszowicach

3. Siedzibą Komendy jest miasto Ząbkowice Śląskie.

§ 2

1.Szczegółowe zadania Komendy określają odrębne przepisy Komendanta Głównego Policji w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

2.Szczegółowy sposób realizacji obowiązków i uprawnień przełożonych oraz podwładnych przy wykonywaniu zadań Komendy określają odrębne przepisy Komendanta Głównego Policji o funkcjonowaniu organizacji hierarchicznej w Policji.

§ 3


W Komendzie używa się następujących pieczęci i stempli:

1. Pieczęci okrągłej o średnicach 35 mm oraz 22 mm zawierających pośrodku wizerunek orła, ustalony dla godła, a w otoku napis "Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śl. woj. dolnośl."
2. Stempli nagłówkowych o treści:
Godło
Komenda Powiatowa
P o l i c j i
w Ząbkowicach Śląskich
woj. dolnośląskie


3.Innych pieczęci i stempli według zasad określonych w odrębnych przepisach.


§ 4
1)Komendant Powiatowy Policji w Ząbkowicach Śląskich wykonuje na obszarze powiatu ząbkowickiego zadania Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określonych w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustaw.

2) Komendant Powiatowy Policji w Ząbkowicach Śląskich podlega:

a/ Zwierzchnictwu Starosty ząbkowickiego, sprawowanemunad funkcjonowaniem
zespolonych służb, inspekcji i straży powiatowych, z wyjątkiem :
- spraw dotyczących wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń
- wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią

b/Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu w zakresie wynikającym z
ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów oraz organu administracji
rządowej, właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania
bezpieczeństwa i porządku publicznego


§ 5

Zadania określone w § 2 Komenda realizuje przez :

1/ Tworzenie, organizowanie i koordynowanie wspólnie z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami i instytucjami pozarządowymi przedsięwzięć o charakterze zapobiegawczym w zakresie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa i ochrony życia, zdrowia i mienia na terenie powiatu ząbkowickiego.

2/ Wykonywanie, organizowanie i koordynowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych w zakresie wykrywania sprawców przestępstw i wykroczeń oraz obsługi miejsc zdarzeń przestępczych.

3/Organizowanie i wykonywanie zadań policyjnych dla potrzeb Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Ząbkowicach Śląskich oraz sądów i prokuratur z terenu kraju.

4/Organizowanie i wykonywanie zadań policyjnych w zakresie operacyjno-informatycznym.

5/ Wykonywanie zadań zewnętrznych o charakterze prawno-administracyjnym (wydawanie pozwoleń na broń sportową-wiatrówki).


6/ Organizowanie, koordynowanie i wykonawstwo zadańlogistycznych na rzecz własną i podległych komisariatów.

7/Organizowanie i realizacja obsługi KomendantaPowiatowego Policji w Ząbkowicach Śląskich w relacjach ze Starostą , organami administracji państwowej, z samorządami i podmiotami społecznymi.

8/Organizacja i wykonawstwokontroli w Komendzie i podległych komisariatach w zakresie dyscypliny osobistej i służbowej policjantów.

9/ Organizowanie i wykonawstwo zadań związanych z realizacją polityki kadrowej, szkoleniowej oraz doskonalenia zawodowego policjantów i pracowników cywilnych.

10/Szkolenie i nadzór ogólny nad strażami gminnymi (miejskimi) w powiecie ząbkowickim.

11/Realizowane cele nie mogą naruszać godności człowieka oraz muszą być przestrzegane przez policjantów prawa obywatela.

§ 6

1.Policjanci są zobowiązani do noszenia przepisowego umundurowania i wyposażenia w czasie pełnienia służby, z wyłączeniemprzypadków określonych w odrębnych przepisach.

2. Służba i praca w Komendzie Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich w dniach od poniedziałku do piątku rozpoczyna się o godzinie 7.30 i kończy o godzinie 15.30. Nie dotyczy służby lub pracy wykonywanej w systemie zmianowym oraz przemiennym.

3.Rozkład czasu służby policjantów określają odrębne przepisy.

4. Policjanci i pracownicy są zobowiązani w dniach służby i pracy do potwierdzenia, przeznaczonych dotego celu ewidencjach, jej rozpoczęcie oraz każdorazowe opuszczenie miejsca jej pełnienia lub wykonywania z przyczyn osobistych, za zgodą bezpośredniego przełożonego.

5. Komendant Powiatowy Policji w Ząbkowicach Śląskich przyjmuje skargi i wnioski od obywateli w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 16.00.
ROZDZIAŁII

Struktura organizacyjna

§ 7

Ustala się następującą strukturę organizacyjną Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich:

I. KIEROWNICTWO

a/ Komendant powiatowy Policji
b/ I Zastępca komendanta powiatowego Policji


II. KOMÓRKI ORGANIZACYJNE


1. SEKCJA KRYMINALNA dzieląca się na :

a/Referat Dochodzeniowo-Śledczy
b/Referat Operacyjno-Rozpoznawczy
c/Zespół do spraw Poszukiwańi Identyfikacji Osób oraz Statystyki Przestępczości
d/Zespół do walki z PrzestępczościąGospodarczą
e/Zespół do walki z PrzestępczościąNarkotykową
f/Zespół Techniki Kryminalistycznej

2. SEKCJA PREWENCJIdzieląca się na :

a/Zespół do Spraw Prewencji Kryminalnej
b/Zespół Patrolowo-Interwencyjny
c/Zespół Dyżurnych
d/Rewir Dzielnicowych w Ząbkowicach Śląskich
e/Rewir Dzielnicowych w Bardzie
f/ Rewir Dzielnicowych w Ciepłowodach
g/Rewir Dzielnicowych w Stoszowicach
h/Zespół Konwojowo-Ochronny

3.SEKCJA RUCHU DROGOWEGO
4.ZESPÓŁ KADR I SZKOLENIA
5.ZESPÓŁ PREZYDIALNY
6.ZESPÓŁ FINANSÓW I ZAOPATRZENIA
7.ZESPÓŁ ŁĄCZNOŚCII INFORMATYKI§ 8

W skład struktury organizacyjnej Komendy wchodzą także :

1/ KOMISARIAT POLICJI W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM
2/ KOMISARIAT POLICJI W ZIĘBICACH


§ 9


Szczegółowa struktura stanowisk w poszczególnych komórkach i jednostkach organizacyjnych określona jest w Rozkazie Organizacyjnym Komendanta Powiatowego Policji w Ząbkowicach Śląskich .ROZDZIAŁ III

Zasady kierowania jednostką


§ 10

Komenda działa pod bezpośrednim nadzorem i kierownictwem Komendanta Powiatowego Policji w Ząbkowicach Śląskich, który posiada uprawnienia dotyczące szczebla powiatowego i wynikające z obowiązujących przepisów - uprawnienia decyzyjne.
§ 11

Komendant Powiatowy Policji w Ząbkowicach Śląskich jest przełożonym wszystkich policjantów pełniących służbę na terenie powiatu ząbkowickiego.

§ 12
Komendant Powiatowy Policji w Ząbkowicach Śląskich określa zakres zadań i obowiązków oraz kompetencji I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Ząbkowicach Śląskich oraz bezpośrednio podległych mu policjantów i pracowników zespołów i stanowisk samodzielnych.

§ 13

Komendant Powiatowy Policji w Ząbkowicach Śląskich :

1. Reprezentuje Komendę w kontaktach ze Starostą ząbkowickim, organami państwowymi, samorządowymi i społecznymi szczebla powiatowego oraz współdziała z komendantami powiatowymi ościennych powiatów, a także ze Strażą Graniczną.

2. Sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem służby wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym.

3.Komendantowi Powiatowemu Policji w Ząbkowicach Śląskich podlegają niżej wymienione komórki organizacyjne oraz kierownicy jednostek Policji :

1) Zespół Kadr i Szkolenia
2) Zespół Prezydialny
3) Zespół Finansów i Zaopatrzenia
4) Zespół Łączności i Informatyki
5) Komendant komisariatu Policji w Kamieńcu Ząbkowickim
6) Komendant komisariatu Policji w Ziębicach


3.Komendant Powiatowy Policji w Ząbkowicach Śląskich współdziała z Zarządem Powiatowym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów i Pracowników Policji.

4.Komendant Powiatowy Policji w Ząbkowicach Śląskich jest realizatorem zadań w zakresie gospodarki finansowej w ramach określonych przez dysponenta środków budżetu państwa III-go stopnia.

5. W razie czasowej niemożności sprawowania funkcji przez komendanta powiatowego, na mocy art. 6 c ust.5 Ustawy o Policji zastępuje go I Zastępca komendanta powiatowego, który w tym okresie działa w imieniu komendanta powiatowego - w granicach upoważnienia.

6.Dla upoważnienia określonego w§ 10 ust. 5 wymagana jest forma pisemna.

7.Komendant Powiatowy Policji w Ząbkowicach Śląskich ( jego zastępca ) może upoważnić pisemnie innego policjanta Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich do podejmowania decyzji w jego imieniu i w określonych sprawach. Powyższe upoważnienie wymaga formy pisemnej.

§ 14


I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ząbkowicach Śląskich realizuje w stosunku do nadzorowanych służb w Komendzie i podległych jednostkach - w ramach upoważnienia - uprawnienia komendanta powiatowego.


1. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ząbkowicach Śląskich sprawuje bezpośredni nadzór funkcjonalny nad następującymi komórkami organizacyjnymi:

I. SEKCJA KRYMINALNA składającą się z :

a/Referat Dochodzeniowo-Śledczy
b/Referat Operacyjno-Rozpoznawczy
c/Zespół do Spraw Poszukiwań i Identyfikacji Osób i Statystyki Przestępczości
d/Zespół do walki z PrzestępczościąGospodarczą
e/Zespół do walki z PrzestępczościąNarkotykową
f/Zespół Techniki Kryminalistycznej


II. SEKCJA PREWENCJIskładająca się z :

a/Zespół do Spraw Prewencji Kryminalnej
b/Zespół Patrolowo-Interwencyjny
c/Zespół Dyżurnych
d/Rewir Dzielnicowych w Ząbkowicach Śląskich
e/Rewir Dzielnicowych w Bardzie
f/ Rewir Dzielnicowych w Ciepłowodach
g/Rewir Dzielnicowych w Stoszowicach
h/Zespół Konwojowo-Ochronny


III. SEKCJA RUCHU DROGOWEGO


2. Pracą podległych jednostek terenowych i zagadnieniami informatycznymi w zakresie gromadzenia i wykorzystywania zbiorów ewidencji kryminalnej i danych statystycznych.

3. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ząbkowicach Śląskich w szczególności zajmuje się problematyką dotyczącą :

a) Skuteczności ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń, w tym poziomem dokumentowania czynności procesowych,

b) Organizowania pracy operacyjnej w tym korzystania z pomocy wydziałówkomendy wojewódzkiej (techniki operacyjnej, laboratorium kryminalistycznego, itd. ),

c) Podejmowania przedsięwzięć profilaktyczno-prewencyjnych, także w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

d) Nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem systemów informatycznych w procesie wykrywczym,

e) Koordynacji działań profilaktyczno-operacyjno-wykrywczych


4.Nadzoruje i wdraża rozwiązania organizacyjno-funkcjonalne w służbie kryminalnej i prewencyjnej w pionach Komendy i w podległych jednostkach Policji.

5.W ramach upoważnienia zawartego w§ 11 ust. 5 niniejszego regulaminu w imieniu Komendanta Powiatowego Policji w Ząbkowicach Śląskich podpisuje decyzje administracyjne dotyczące spraw :

a) wydawania pozwoleń na broń sportową ( wiatrówki ),

b) o udzielaniu pomocy z zakładowego funduszu socjalnego dla pracowników cywilnych i urzędników państwowych,

c) o przyznaniu pomocy z funduszu mieszkaniowego MSWi A,

d) o przydziale mieszkań podległym funkcjonariuszom Policji, urzędnikom państwowym i pracownikom cywilnym,

e) w sprawach osobowych policjantów i pracowników cywilnych.

6.Utrzymuje robocze kontakty z prokuraturą i sądem w zakresie dotyczącym wykonawstwa zadań policyjnych w procesie karnym, strażą graniczną, urzędem celnym i służbą więzienną.§ 15

1.Kierownicy komórek organizacyjnych (naczelnicy sekcji i ich zastępcy ) komendy, kierują podległą sobie bezpośrednio komórką organizacyjną oraz nadzorująpracę ogniwtego samego pionu w podległych komisariatach.

2.Komendanci Komisariatów Policji kierują podległymi sobie jednostkami i współpracują w zakresie swoich obowiązków i uprawnień z komórkami komendy.

3. Kierownik komórki organizacyjnej określa szczegółowe zadania zastępców i kierowników podległych komórek organizacyjnych.

4.Kierownik określa zadania podległych komórek organizacyjnych oraz zakresy czynności dla poszczególnych stanowisk służbowych.

5.Kierownik jest obowiązany do niezwłocznej aktualizacji zadań i zakresów czynności, o których mowa w ust. 3 i 4.

6. Kierownik może zlecać podległym policjantom lub pracownikom wykonywanie czynności innych niż ustalone w zakresie czynności dla stanowisk służbowych.

7.Kierownik obowiązany jest stwarzać warunki do sprawnej realizacji zadań służbowych, kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz kształcenia właściwych postaw etyczno- moralnych.

8.Kierownicy wnioski dotyczące pracy komórek organizacyjnych przekazują komendantowi powiatowemu bądź jego zastępcy.

9.Szczegółowe kompetencje i zakresy obowiązków naczelników sekcjii pozostałych komórek organizacyjnych, samodzielnych stanowisk oraz komendantów komisariatów określa Komendant Powiatowy Policji w Ząbkowicach Śląskich w indywidualnych zakresach czynności uprawnień i odpowiedzialności dla tych stanowisk.

§ 16

1.Komendant Powiatowy Policji w Ząbkowicach Śląskich określa " Główne kierunki działań " i na ich podstawie plan pracy Komendyna każdy rok dla wszystkich służb.

2.Podległe komisariaty i komórki organizacyjne komendy powiatowej sporządzają kwartalne plany przedsięwzięć oraz relacje z ich realizacji.


3.Komisariaty Policji i komórki organizacyjne Komendy dokonują kwartalnych analiz stanu bezpieczeństwa i ocen swej działalności. Komendant Powiatowy Policji w Ząbkowicach Śląskich ocenia realizacje głównych kierunków działań, stanu bezpieczeństwa i porządku w powiecie w cyklu półrocznym.


§ 17

1.Działania kontrolne w Komendzie i podległych jednostkach prowadzone są na podstawie rocznego planu kontroli. Plan i zagadnienia objęte kontrolą określa I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ząbkowicach Śląskich, a zatwierdza Komendant Powiatowy Policji w Ząbkowicach Śląskich.

2.Kontrole doraźne przeprowadzane są na polecenie jednostki nadrzędnej lub zlecane przez Komendanta Powiatowego Policji w Ząbkowicach Śląskich lub jego zastępcę.

§ 18

1.Obieg informacji odbywa się zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi w tym zakresie.

2. Wszystkie pisma wpływające do Komendy podlegają zarejestrowaniu i są przekazywane Komendantowi Powiatowemu Policji w Ząbkowicach Śląskich, jego zastępcy oraz innym adresatom.

3.Wszystkie dokumenty mające charakter przepisu ( normy na szczeblu powiatu) są przygotowywane i ewidencjonowane w Zespole Prezydialnym i rozsyłane zgodnie z rozdzielnikiem.

4.Wymiana informacji, koordynacja realizacji zadań oraz korelacja przedsięwzięć dokonywana jest na cotygodniowych posiedzeniach Powiatowego Zespołu d/s Koordynacji Służby. Ponadto na miesięcznych, rocznych, a także zwoływanych doraźnie odprawach przez kierowników komórek organizacyjnych i komendantów komisariatów z udziałem kierownictwa komendy powiatowej.

5. Komendant Powiatowy Policji w Ząbkowicach Śląskich wydaje następujące akty decyzyjne : zarządzenia, decyzje, rozkazy i polecenia.

§ 19

Obsługą informacyjno - prasową Komendanta Powiatowego Policji w Ząbkowicach Śląskich prowadzi powołany odrębnym zarządzeniem zespół prasowy.§ 20

1.Dyżurny Komendy powiatowej w czasie nieobecności jej kierownictwa pełni obowiązki kierownika jednostki na zasadach określonych odrębnymi przepisami i zgodnie z zakresem obowiązków służbowych.

2.W uzasadnionych przypadkach, a w szczególności zaistnienia poważnych zdarzeń o charakterze kryminalnym: wypadków i katastrof, klęsk żywiołowych i innych wydarzeń nadzwyczajnych wymagających współdziałania i współpracy Policji z innymi podmiotami, dyżurny KPP powiadamia dyżurnego KWP i kierownictwo komendy powiatowej oraz kieruje działaniami do czasu przybycia członka kierownictwa.

3.W razie występowania zagrożeń oraz w okresach świąt mogą być dodatkowo pełnione dyżury domowe funkcjonariuszy Policji według odrębnego grafiku zatwierdzanego przez Komendanta Powiatowego Policji w Ząbkowicach Śląskich ( jego zastępcę ).


ROZDZIAŁ IV
Zadania Komórek Organizacyjnych Komendy


§ 21

1. SEKCJA KRYMINALNA

Sekcja Kryminalna dzieli się na dwa referaty oraz cztery zespoły :

a/ Referat Dochodzeniowo-Śledczy

Do zadań Referatu Dochodzeniowo-Śledczego należy prowadzenie dochodzeń i śledztw własnych, udzielanie pomocy podległym jednostkom oraz koordynacja pracy procesowej w powiecie. Wykonywanie czynności w niezbędnym zakresie (art.308 kpk) na miejscu zdarzenia wykorzystując własne grupy operacyjno-dochodzeniowe. Prowadzi postępowanie sprawdzające wynikające z art.307 kpk. Powyższe zadania realizowane są przede wszystkim przez:

1) Bezpośrednie prowadzenie dochodzeń i śledztw z terenu Miasta i Gminy Ząbkowice Śl. Przyjmowanie do prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach przestępstw o dużym ciężarze gatunkowym, skomplikowanych i wielowątkowych lub obejmujących kilka gmin, niezależnie od miejsca ich popełnienia,

2)Organizowanie pracy operacyjnej dla potrzeb postępowań przygotowawczych własnych i objętych nadzorem w podległych jednostkach,

3)Współdziałanie w tym zakresie z właściwymi wydziałami Komendy Wojewódzkiej Policji, Prokuratury Rejonowej, organami administracji państwowej, samorządowej i gospodarczej, a także organami kontrolno-rewizyjnymi na poziomie powiatu. Współdziałanie z organami wyższego szczebla przez odpowiednie komórki organizacyjne komendy wojewódzkiej,

4) Opracowywanie wystąpień profilaktyczno-zapobiegawczych do organów administracji państwowej, samorządowej i gospodarczej na poziomie powiatu. Do instytucji wyższych wystąpienia kierować poprzez odpowiednie wydziały komendy wojewódzkiej,

5)Sprawowanie nadzoru nad pracą dochodzeniowo-śledczą w podległych jednostkach (bieżący instruktaż, kontrole zagadnieniowe, itp.),

6) Przygotowywanie analiz i określanie kierunków pracy procesowej oraz dokonywanie okresowych ocen poziomu postępowań przygotowawczych w powiecie z uwzględnieniem jego wpływu na stan bezpieczeństwa dla potrzeb kierownictwa,

7)Doskonalenie organizacji pracy dochodzeniowo-śledczej i podnoszenie jakości pierwszych czynności na miejscu zdarzenia,

8) Na podstawie otrzymywanych przewodników metodycznych z KGP i praktyki, opracowywanie i wdrażanie taktyki i metodyki pracy dochodzeniowo-śledczej w powiecie.

9) W ramach doskonalenia zawodowego służb dochodzeniowo-śledczych prowadzi szkolenie w zakresie obowiązującego stanu prawnego w oparciu o materiały z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWOP we Wrocławiu i własne

10) Wykonywanie czynności zleconych przez inne jednostki Policji w ramach pomocy prawnej,

11) Koordynacja, nadzór pracy dochodzeniowo-śledczej w podległych komisariatach Policji w zakresie przestrzegania prawa, sprawności organizacyjnej, ekonomiki procesowej, rezultatów wykrywczych oraz poprawności merytorycznej w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych.b/ Referat Operacyjno - Rozpoznawczy

1) Prowadzenie szeroko rozumianych czynności operacyjno-rozpoznawczych na terenie działania jednostki w zakresie rozpoznawania i zwalczania przestępczości kryminalnej w tym szczególnie przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu.

2) Realizacja zadań operacyjnych ukierunkowanych na wsparcie procesu wykrywczego w sprawach o drobne przestępstwa, dokonywane w zorganizowanych grupach przestępczych, trudnych do wykrycia z uwagi na konieczność operacyjnego uzyskiwania materiału dowodowego oraz z uwagi na wydźwięk w miejscowym społeczeństwie, a w szczególności:

- zabójstw o charakterze rabunkowym, z użyciem broni palnej, materiałów wybuchowych lub o podłożu seksualnym,

- czynów lubieżnych dokonywanych na nieletnich oraz zgwałceń zbiorowych lub ze szczególnym okrucieństwem,

- handlu ludźmi,

- rozbojów dokonywanych przy użyciu broni palnej, na lub przez obcokrajowców, osobach placówek obrotu pieniężnego i gospodarczego oraz na trasach komunikacyjnych,

- nielegalnej produkcji, obrotu i przemytu broni palnej i materiałów wybuchowych,

- nielegalnej produkcji, przemytu i obrotu narkotykami i innymi środkami odurzającymi,

-kradzieży mienia, w tym przez włamania dokonywane kwalifikowanymi metodami powodującymi znaczne straty materialne, gdzie łupem sprawców są dzieła sztuki lub dobra kultury narodowej oraz włamania do obiektów sakralnych,

- kradzieży pojazdów, obrotu skradzionymi pojazdami i ich legalizacja,

- ustalania ośrodków fałszerskich i kolportażu krajowych oraz zagranicznych środków płatniczych, a także dokumentów,

- seryjnych oszustw o charakterze kryminalnym,

3) Organizowanie rozpoznania operacyjnego prowadzonego na terenie powiatu i przez komisariaty Policji oraz koordynowanie wymiany informacji wynikających z tego rozpoznania,

4) Koordynowanie przedsięwzięć agenturalnych pomiędzy jednostkami komendy oraz jednostek ościennych,

5) Wykorzystywanie ofensywnych metod pracy operacyjnej z wykorzystaniemmetod techniki operacyjnej.

6) Pozyskiwanie poufnych osobowych źródeł informacji oraz właściwe ich rozmieszczenie i wykorzystanie,

c/ Zespół do Spraw Poszukiwań i Identyfikacji Osób oraz Statystyki
Pzestępczości

1) Do zadań zespołu należy prowadzenie, organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć podejmowanych przez wszystkie służby w zakresie poszukiwań przestępców i osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości, osób zaginionych i ustalania tożsamości nieznanych zwłok,

2) Organizowanie rozpoznania operacyjnego prowadzonego za osobami poszukiwanymi na terenie powiatu i przez komisariaty Policji oraz koordynowanie wymiany informacji wynikających z tego rozpoznania,

3)Prowadzenie rejestru śledztw i dochodzeń, rejestru odmów i czynności sprawdzających ,

4) Sporządzania sprawozdań statystycznych zgodnie z wytycznymi Wydziału Dochodzeniowo-
Śledczego KWP we Wrocławiu oraz uregulowaniami w tym zakresie,

5)Dokonywanie analizy bieżącej stanu i ruchu postępowań przygotowawczych w tym ilości postępowań wszczętych, w toku, zakończonych oraz analizowania wskaźnika wykrywalności izaległości.

d/ Zespół do walki z Przestępczością Gospodarczą.

1) Do zadań zespołu należy prowadzenie spraw operacyjnych oraz koordynacja pracy w tym zakresie w powiecie. Powyższe zadania realizowane są przede wszystkim przez:

- rozpoznawanie wszelkich zjawisk zachodzących w gospodarce w celu przeciwdziałania wystepującym patologii a w szczególności rozpoznawanie i zwalczanie przestepczości związanej z przeprowadzaniem prywatyzacji, niegospodarnością, łapownictwem, obrotem towarowym z zagranicą, przestępczością podatkową, dewizową i inną godzącą w interes Skarbu Państwa,

- prowadzenie działalności profilaktycznej, niedopuszczając do popełniania przestępstw ( w przypadkach uzyskania informacji wyprzedzających), wpływanie poprzez wystąpienia na likwidację warunków sprzyjających dokonywaniu przestępstw,

- ujawnianie i zabezpieczanie mienia na poczet grożących sprawcom kar grzywien i przepadku mienia - czyniąc nieopłacalnym przestępstwo,

- bieżące analizowanie nowych kierunków zagrożeń w sferze obrotu gospodarczego w związku z zachodzącymi zmianami w życiu gospodarczym. Ujawnianie przestępczości w obrocie gospodarczym i wykrywanie ich sprawców obejmuje:

a) zagarnięcie mienia społecznego ( i towarzyszące przestępstwa) i nadużycia w procesie przekształceń własnościowych,

b) przestępstwa celne i trans graniczne,

c) przestępstwa w obrocie gospodarczym i kapitałowym,

d) przestępstwa podatkowe,

e) korupcja urzędników administracji terenowej i gospodarczej oraz organów kontroli,

f) przestępstwa związane z naruszeniem praw autorskich i praw pokrewnych,

g) przestępstwa przy udzielaniu kredytów i zakupie ratalnym,

h) przestępstwa w handlu, usługach i rzemiośle, itd.

2) Organizowanie rozpoznania operacyjnego prowadzonego na terenie powiatu przez komisariaty Policji i koordynowanie wymiany informacji wynikających z tego rozpoznania,


3) Koordynowanie przedsięwzięć agenturalnych pomiędzy jednostkami powiatu,

4) Wykorzystywanie w pracy operacyjnej metod techniki operacyjnej,

5) Współdziałanie w sferze zwalczania przestępczości gospodarczej z pionami dochodzeniowo-śledczymi w zakresie operacyjnego wspierania prowadzonych postępowań przygotowawczych, z techniką operacyjną w zakresie stosowania możliwości technicznych tego pionu oraz innymi instytucjami w celu przeprowadzenia wspólnych działań kontrolno-represyjnych (Urząd skarbowy, Urząd Celny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych itd.).

d/ Zespół do walki z Przestępczością Narkotykową.


1.Do zadań zespołu należy organizowanie przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym, w celu zapobiegania zjawisku narkomanii i przestępczości narkotykowej, współdziałanie w tym zakresie z lokalnymi organami władzy oraz organizacjami społecznymi i samorządowymi.

2.Prowadzenie stałej współpracy z dyrekcjami i nauczycielami szkół, w których występuje zjawisko używania środków odurzających w śród grup młodzieży.

3.Rozpoznanie miejsc grupowania się narkomanów w celu ujawniania nielegalnych źródeł uzyskiwania narkotyków i zwalczania ich dystrybucji.

4.Ograniczanie demoralizującego wpływu nałogowych narkomanów na dzieci i młodzież, prowadzenie rozmów profilaktyczno ostrzegawczych z osobami podejrzanymi o narkotyzowanie się.

5.Przestrzeganie postanowień w zakresie reglamentacji upraw maku i konopi oraz zasad skupu, zabezpieczania i obrotu słomą makową.

6.Bezwzględne ściganie producentów i handlarzy narkotyków, zwłaszcza tych, którzy nie będąc narkomanami uczynili sobie z tego procederu stałe źródło dochodów.

7.Stosowanie wszelkich możliwych form i metod pracy operacyjnej w celu ustalania, zatrzymywania i zwalczania osób trudniących się produkcją i dystrybucją narkotyków i tym podobnych środków odurzających.


8.Zbieranie,analizowanie i przekształcanie w materiał procesowy wszelkich informacji dotyczących osób, zdarzeń i podmiotów gospodarczych mających związek z nielegalnym obrotem narkotyków.

9.Organizowanie poufnych osobowych źródeł informacji i współpraca z nimi.

10.Prowadzenie postępowań przygotowawczych pod nadzorem prokuratury, współpraca ze wszystkimi pionami Policji i innymi organami oraz instytucjami mogącymi pomóc w zwalczaniu przestępczości narkotykowej.
e/ Zespół Techniki Kryminalistycznej.

Referat Techniki Kryminalistycznej jest odpowiedzialny za właściwy poziom i wykorzystanie metod oraz środków techniczno-kryminalistycznych w rozpoznaniu, zapobieganiu, ujawnianiu i ściganiu przestępstw na obszarze swego działania, w tym całokształt pracy związanej z wykorzystaniem psów służbowych.

Do zadań zespołu w szczególności należy:

1) Kryminalistyczna obsługa oględzin miejsc przestępstw lub innych zdarzeń oraz osób i rzeczy w celu ujawnienia, technicznego i procesowego zabezpieczania śladów kryminalistycznych, dowodów rzeczowychmających związek ze zdarzeniem przy zastosowaniu zdobytej wiedzy w tym zakresie, doświadczeniu i posiadanych środków, sporządzanie stosownej dokumentacji w tym zakresie.

2) Kryminalistyczna obsługa eksperymentów kryminalistycznych, wizji lokalnych, przeszukań, okazań i innych czynności o charakterze procesowym lub operacyjnym,

3) Sporządzanie dokumentacji techniczno-poglądowej (fotograficznych, graficznych, video,itp. ) z oględzin miejsca zdarzenia i innych czynności procesowych lub operacyjnych,

4) Wykonywanie fotografii sygnalitycznej, zgodnie z uregulowaniami w tym zakresie,

5) Laboratoryjna obróbka negatywów fotograficznych wykonywanych przez policjantów innych służb, wykonywanie innych prac fotograficznych i filmowych dla potrzeb Policji, Prokuratury i wymiaru sprawiedliwości zlecanych przez przełożonych,

6) Daktyloskopowanie zwłok, a w szczególnych przypadkach osobisty udział przy daktyloskopowaniu osób u których stwierdzono zniekształcenia palców, zniszczenia dłoni i naskórka, itp.) oraz przeprowadzanie wywiadów daktyloskopijnych przez telefon lub za pomocą telefaxu,

7) Współuczestniczenie w procesie wykrywczym z pracownikami służb operacyjno-śledczych w zakresie racjonalnego i efektywnego wykorzystywania śladów i dowodów rzeczowych w prowadzonych postępowaniach
przygotowawczych, przez:

- udzielanie konsultacji w przedmiocie właściwego określenia zakresu badań zabezpieczonych śladów ( stosownie do istniejących w konkretnym postępowaniu potrzeb oraz możliwości badawczych), prawidłowego formułowania pytań dla biegłego, gromadzenia odpowiedniego materiału porównawczego,

- w trudniejszych przypadkach udzielanie pomocy w typowaniu i pobieraniu materiału porównawczego,

- ocenę skompletowanych do badań materiałów, pod względem ich ilości i jakości, a także w przypadkach nie budzących wątpliwości przeprowadzenie eliminacji grupowej w celu zawężenia ilości materiału do uzasadnionych rozmiarów,
- udziału w opracowaniu wersji śledczej,

8) Uczestniczenie w działaniach zapobiegawczych przez przekazywanie przełożonym uwag i wniosków dotyczących okoliczności sprzyjających popełnianiu przestępstw i innych niekorzystnych zjawisk,

9) Szkolenie policjantów w zakresie techniki kryminalistycznej, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki prowadzenia śledczego badania miejsca zdarzenia, posługiwania się przydzielonym sprzętem, środkami techniczno-kryminalistycznymi oraz optymalnego zabezpieczania śladów,

10) Nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem możliwości techniki kryminalistycznej przez policjantów służb operacyjno-dochodzeniowych i dzielnicowych.

11) Obsługa pod względem kryminalistycznym eksperymentów, wizji lokalnych, przeszukań oraz sporządzanie stosownej dokumentacji,

12) Nadzorowanie jakości wykonywania kart daktyloskopijnych, przez funkcjonariuszy służb operacyjno- śledczych, przeznaczonych do rejestracji w systemie AFIS

13) Samokształcenie w zakresie doskonalenia zawodowego,


§ 22

2. SEKCJA PREWENCJI.

Sekcja Prewencji odpowiada za organizację służby wykonywanej przez policjantów w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, zapobiegania i zwalczania wykroczeń oraz przestępstw, a także patologii społecznej. Realizuje także zadania w zakresie prac mobilizacyjno-obronnych, kieruje pracą organizacyjną dyżurnych i współpracuje ze strażami gminnymi (miejskimi).

Powyższe cele realizowane są przez:

1.Wypracowywanie koncepcji-metod i form oraz taktyki, a także organizacji służby prewencyjnej w patrolach, obchodach, na posterunkach, w konwojach i policyjnych izbach zatrzymań, na kolejach i posterunkach sezonowych.

2.Ustalanie kierunków, środków i sposobów działania oraz nadzorowanie działalności policjantów i podległych jednostek w zakresie:

- zapobiegania i zwalczania wykroczeń oraz kształtowanie współdziałania z właściwymi organami polityki represjonowania naruszeń prawa, kontroli przestrzegania przepisów sanitarno porządkowych, meldunkowych, przeciwpożarowych i o cudzoziemcach w zakresie należącym do Policji,

- zapobiegania i zwalczania niedozwolonej podaży alkoholu i alkoholizmowi, zbieranie,przetwarzanie i przekazywanie informacji niezbędnych do bieżącej analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla potrzeb kierownictwa służbowego,

- prowadzenie i koordynowanie prac związanych z przygotowaniem działań w warunkach zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa publicznego ( np. w czasie imprez sportowych, występów zespołów młodzieżowych, itp.),

- przygotowywanie i szkolenie NPP do wykonywania zadań na rzecz porządku publicznego,

- bieżąca współpraca ze strażami gminnymi ( miejskimi), strażami bankowymi, strażą leśną oraz strażą ochrony kolei.

3. Organizacja pracy, sprawowanie nadzoru oraz kontroli nad:

- działalnością służb prewencyjnych komendy powiatowej i podległych jednostek,

- zasadnością zatrzymań w policyjnych pomieszczeniach osób podejrzanych i do wytrzeźwienia oraz w służbie konwojowej,

- organizacją zapewnienia porządku w miejscach rekreacyjno-wypoczynkowych w czasie wzmożonego ruchu turystyczno -wypoczynkowego,

- stosowaniem przez policjantów środków przymusu bezpośredniego,

- realizacją programów prewencji kryminalnej i bezpiecznego miasta oraz pracy operacyjnej pionu prewencji,

- organizacją oraz koordynowaniem działań pościgowych i zaporowych oraz przygotowaniem służby dyżurnej w tym zakresie,

- organizowaniem zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem aktów terroru,

- inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć podejmowanych przez komendę powiatową i podległe komisariaty w zakresie przestępczości nieletnich i przeciwko rodzinie, a także ochrony nieletnich przed demoralizacją w zakresie działania Policji,

- organizowaniem i nadzorem nad pracą dzielnicowych własnych i w podległych jednostkach, w tym nad czynnościami sprawdzającymi i dochodzeniami prowadzonymi w trybie uproszczonym,

- zapobieganiem i zwalczaniem zjawisk związanych z narkomanią i używaniem środków odurzających,

- inicjonowaniem przedsięwzięć związanych z zapewnieniem regulaminowego wyglądu i umundurowania funkcjonariuszy oraz wyposażenia i uzbrojenia,

- realizacją innych zadań zlecanych przez kierownictwo służbowe.

4) Realizacja prawidłowego wykorzystania psów służbowych przez:

- systematyczne prowadzenie ćwiczeń z psami służbowymi,

- odpowiedzialność za wykorzystanie psa na miejscu zdarzeń i uzyskiwane przez niego wyniki,

- nadzór pracy przewodników psów służbowych w zakresie:

a) dyżurów przy kojcach

b) używania psów

c) utrzymania należytej czystości w kojcach i terenie przyległym

- sprawowanie stałego nadzoru nad pracą przewodników psów służbowych, w ramach, którego dokonuje:

a) systematycznej kontroli prowadzenie ćwiczeń tresurowych

b) użycia psa w służbie

c) żywienia, pielęgnacji oraz stanu sanitarnego pomieszczeń dla psów

- prowadzenie szkolenia psów tropiących,opracowywanie i ustalanie tematyki szkoleń,

- szczepienie okresowe psów

- w przypadku padnięcia lub choroby psa sporządza dokumentację określoną w odpowiednich przepisach służbowych.

§ 23

3. SEKCJA RUCHU DROGOWEGO


Sekcja ruchu drogowego jest odpowiedzialna za organizowanie i prowadzenie działalności mającej na celu utrzymanie bezpieczeństwa i porządku w ruchu na drogach publicznych, zapobieganie wypadkom i kolizją, kierowaniem ruchem i jego kontroli oraz sprawowanie nadzoru nad tymi zagadnieniami w podległych jednostkach.

Powyższe cele realizowane są przez:

1.Analizowanie stanu bezpieczeństwa, porządku i płynności ruchu na drogach publicznych, badanie przyczyn i okoliczności powstawania wypadków ( kolizji) drogowych.

2.Nakreślanie kierunków działań w tym dla pionu prewencji w całym powiecie w dziedzinie utrzymania porządku i bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

3.Doskonalenie organizacji, taktyki działań i wykorzystania służby na drogach.

4.Kształtowania polityki represyjnej i pozarepresyjnej, a także prawidłowej reakcji na wykroczenia drogowe oraz praworządnego i kulturalnego postępowania policjantów w stosunku do uczestników ruchu drogowego.

5.Organizowanie działań, operacji kontrolno-prędkościowych na drogach oraz współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi ruchu drogowego sąsiednich powiatów.

6.Prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o zdarzenia drogowe.

7.Doskonalenie czynności na miejscach wypadków i kolizji drogowych, nadzór nad prowadzeniem dochodzeń w tym zakresie w podległych jednostkach, a także rejestracja tych zdarzeń.

8.Wykorzystywanie sprzętu kontrolno-pomiarowego mając na celu ograniczenie ilości zdarzeń na drogach.

9.Współdziałanie z ogniwami komendy powiatowej i podległych komisariatów w ujawnianiu i zwalczaniu przestępczości oraz rozwijanie w tym zakresie prostych form pracy operacyjnej.

10.Ochrony porządku i bezpieczeństwa podczas imprez, uroczystości i zawodów sportowych odbywających się na drogach publicznych.

11.Współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządowej) i drogowej w sprawach:

- opracowywania programów poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i oceny ich realizacji,

- inżynierii ruchu drogowego, opiniowanie i uzgadnianie projektów komunikacyjnych, lustracji dróg, likwidacji miejsc zagrażających bezpiecznej komunikacji i innych przedsięwzięć na szczeblu powiatu.


12.Współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, szkołami i miejscowymi środkami przekazu w sprawach:

- zwalczanie nietrzeźwości użytkowników dróg,

- poprawy bezpieczeństwa pieszych,

- przygotowywania dzieci i młodzieży do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym,

- organizowania kampanii, akcji, konkursów i innych form popularyzowania zasad bezpieczeństwa w ruchu na drogach publicznych.

13.Opracowanie okresowych informacji i ocen stanu bezpieczeństwa drogowego, działalności represyjnej i pozarepresyjnej przez pion ruchu drogowego dla potrzeb kierownictwa służbowego oraz realizacja innych zlecanych zadań.§ 24

4. ZESPÓŁ KADR I SZKOLENIA

Do jego zadań należy:

1)Sporządzanie projektów decyzji Komendanta Powiatowego Policji w Ząbkowicach Śląskich w sprawach osobowych.

2)Organizowanie działań w zakresie postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego kandydatów do służby i pracy w Policji.

3)Obsługa policjantów i pracowników komórek organizacyjnych Komendy oraz jednostek Policji bezpośrednio podległych, związana z przebiegiem służby i pracy

4)Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny służbowej policjantów i regulaminu pracy pracowników Policji w komendzie powiatowej oraz jednostkach Policji bezpośrednio podległych.

5)Tworzenie rezerw osobowych w zakresie wynikającym z zadań mobilizacyjno-obronnych.

6) Prowadzenie postępowań dyscyplinarnych wszczynanych przez Komendanta Powiatowego Policji w Ząbkowicach Śląskich (zadanie fakultatywne).

7) Rozpoznawanie potrzeb w zakresie kursów i szkoleń prowadzonych przez jednostki szkoleniowe oraz liczby policjantów przewidzianych do skierowania na egzaminy podoficerskie, aspiranckie i oficerskie.

8) Prowadzenie działalności organizacyjno i koordynowanie spaw związanych z kierowaniem policjantów spełniających warunki kwalifikacyjne na określone rodzaje i formy szkoleń oraz egzaminy prowadzone przez jednostki szkoleniowe.

9) Sporządzenie rocznego planu szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego w komendzie, pomoc w budowaniu programów szkoleń ujętych w planie oraz koordynowanie doskonalenia zawodowego w jednostkach podległych Policji

10) Przygotowanie sprawozdania za rok poprzedni o zorganizowanych i przeprowadzonych w powiecie szkoleniach w ramach doskonalenia zawodowego.
11) Realizowanie i koordynowanie działalności związanej ze strzelectwem, sprawnością fizyczną i zawodową oraz sportem w Komendzie.

12 ) Realizowanie zadań w zakresie tworzenia i doskonalenia struktur organizacyjnych Komendy i podległych jednostek Policji, w tym w sprawach organizowania tych struktur na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

13 ) Prowadzenie zbiorów etatów Komendy i podległych jednostek Policji.

14 ) Prowadzenie ewidencji, statystyki i sprawozdawczości w zakresie spraw kadrowych.

15 ) Wydawanie dokumentów służbowych policjantów i pracowników Policji.§ 25

5. ZESPÓŁ PREZYDIALNY

Zespół prezydialny zapewnia sprawne funkcjonowanie Komendy prowadząc obsługę administracyjną i kancelaryjną. Prowadzi działalność administracyjną w zakresie wydawania pozwoleń na broń sportową- pneumatyczną oraz gospodarkę przepisami służbowymi, aktami prawnymi i archiwizacją.

Zadania realizuje przez:

1.Prowadzenie obsługi administracyjnej i kancelaryjnej Komendanta Powiatowego Policji w Ząbkowicach Śląskich i jego zastępcy.

2.Prowadzi składnicę (archiwum) oraz nadzoruje działalność archiwalną w komórkach organizacyjnych Komendy i podległych komisariatach Policji.

3.Organizuje ochronę wiadomości stanowiących tajemnicę państwową i służbową zgodnie z obowiązującymi przepisami (kancelaria tajna).

4.Prowadzi obsługę kserograficzną komendy powiatowej.

5.Realizuje inne zadania zlecane przez Komendanta Powiatowego Policji w Ząbkowicach Śląskich (jego zastępcę).

6.Opracowuje projekty aktów normatywnych, dotyczących działalności Policji powiatu ząbkowickiego.

7.Kontroluje wykonywanie przez jednostki i komórki organizacyjne Policji powiatu ząbkowickiego ustawowych zadań a także wykonywanie obowiązków służbowych przez policjantów i pracowników cywilnych.

8.Bada efektywność organizacji służby i pracy oraz metody kierowania i sprawowania nadzoru służbowego.

9.Kontroluje przestrzeganie zasad BHP i PPOŻ w KPP i podległych jednostkach.

10. Przyjmuje, rozpatruje i załatwia skargi i wnioski dotyczące Policji powiatu ząbkowickiego oraz kontroluje realizację zadań w tej dziedzinie.

11. Prowadzi zlecone przez komendanta lub jego zastępcę postępowania dyscyplinarne w stosunku do funkcjonariuszy Policji oraz pracowników komendy.

12.Realizuje zadania pełnomocnika d/s ochrony informacji niejawnych i kierownika kancelarii tajnej w Komendzie Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich.

13.Organizuje i kieruje pracami komisji do spraw zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

14. Analizuje ujawnione nieprawidłowości i zagrożenia w funkcjonowaniu pionów i jednostek Policji, wyjaśnia w niezbędnym zakresie sygnały o naruszeniu prawa przez policjantów lub pracowników Policji.

15. Opracowuje analizy, ocenyi informacje dotyczące realizacji ustawowych zadań Policji dla potrzeb Komendanta powiatowego.

16. Opracowuje analizy i informacje dotyczące pracy Policji ząbkowickiej dla potrzeb organów administracji rządowej i samorządowej.


§ 26

6. ZESPÓŁ FINANSÓW I ZAOPATRZENIA


Do zakresu działania zespołu finansów i zaopatrzenia należy obsługa finansowa Komendyi podległych komisariatów Policji, a także zaopatrzenia w środki materiałowo-techniczne, sprzęt oraz prowadzenie gospodarki transportowej, mieszkaniowej, paliwowo-energetycznej, magazynowej i bieżącego utrzymania stanu technicznego nieruchomości.


1.Ustala potrzeby i opracowuje plany na sprzęt transportowy, materiały, naprawy i usługi.

2.Zaopatruje komórki organizacyjne orazpodległe jednostki KPP w sprzęt i materiały

3. Organizuje i wykonuje czynności związane z magazynowaniem, konserwacją i naprawą sprzętu i materiałów, o których mowa w ust.2 .

4.Utrzymuje zapasy na poziomie wynikającym z obowiązujących przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem zapasów nienaruszalnych.

5.Planowanie wydatków budżetowych w zakresie inwestycji, remontów i eksploatacji obiektów służbowych.

6.Sprawowanie ogólnego nadzoru nad stanem technicznym obiektów budowlanych, eksploatowanych dla potrzeb służbowych jednostki Policji.

7.Prowadzenie ewidencji ilościowo- wartościowej składników majątkowych oraz odpowiedzialność w tym zakresie.

8.Realizacja innych zadań służbowych zleconych przez Komendanta powiatowego oraz inne uprawnione podmioty.

9. Realizowanie zadań związanych z wydatkami na rzecz komendy powiatowej bezpośrednio z rachunku bieżącego komendy wojewódzkiej w celu umożliwienia sprawnej obsługi gotówkowej poprzez rachunki pomocnicze prowadzone w formie akredytywy budżetowej.

10.Prowadzenie obsługi kasowej jednostki.

11.Naliczanie, pobór i ewidencja zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia zdrowotne.

12.Współpraca i współdziałanie w zakresie szeroko rozumianej problematyki finansowej z Głównym Księgowym – Naczelnikiem Wydziału Finansów KWP we Wrocławiu.
§ 27

8. ZESPÓŁ ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

Do jego zadań należy:

I. Stanowisko d/s. łączności

podstawowym zadaniem stanowiska jest utrzymanie i rozwijanie łączności na poziomie powiatu przez:

1) Konserwację urządzeń łączności radiowej i przewodowej znajdujących się na wyposażeniu komendy powiatowej i w podległych komisariatach.

2) Dokonywanie awaryjnych napraw urządzeń i sprzętu łączności, a także telewizji przemysłowej, okresowe sprawdzanie parametrów technicznych sprzętu zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.

3) Organizowanie i zapewnienie sprawnej łączności w działaniach prowadzonych przez komendę powiatową i podległe jednostki.

4) Szkolenie policjantów i kontrola poprawności wykorzystania środków łączności radiowej i przewodowej.

5) Współdziałanie z telekomunikacją publiczną w zakresie utrzymywania łączności przewodowej na szczeblu powiatu.

II.Stanowisko ds. informatyki

1) Jest administratorem systemu informatycznego komendy powiatowej, prowadzi i nadzoruje eksploatację, rozwiązuje bieżące problemy użytkowników. Dostosowuje i wdraża specjalistyczne systemy informatyczne. Realizacja tych celów służby wspieraniu działań operacyjno-rozpoznawczych i wykrywczych Policji w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości oraz ochrony porządku publicznego.

2) Prowadzi i aktualizuje zbiory ewidencji kryminalno-rozpoznawczej dla potrzeb szczebla powiatowego oraz kieruje i nadzorujepracę podległych pracowników Policji w zakresie wprowadzania danych w jednostce (ewidencja i statystyka).

3) Kojarzy przestępstwa, typuje sprawców, identyfikuje przestępców, osoby zaginione, niezidentyfikowane osoby i zwłoki oraz koordynuje sprawy w tym zakresie na poziomie powiatu.

4) Współpracuje z innymi jednostkami Policji na rzecz skutecznego wspierania działań wykrywczych.

5) Szkoli użytkowników w jednostce w podstawowym zakresie i w podległych jednostkach oraz przygotowuje analizy informatyczne dla potrzeb kierownictwa służbowego.

6) Prowadzi ewidencję i rozliczenia finansowe dla jednostki w zakresie informatycznym.

7) Współpracuje z Wydziałem Informatyki KWP we Wrocławiu w zakresie określania potrzeb jednostki dotyczących wyposażania w sprzęt informatyczny.
ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

§ 28

1. Załącznikiem do regulaminu są szczegółowe zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk służbowych.

2. Kierownicy komórek organizacyjnych w terminie 30 dni od daty wejścia w życie regulaminu określą szczegółowe zakresy zadań podległych komórek organizacyjnych oraz opracują szczegółowe zakresy czynności uprawnień i odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk służbowych.

3. Zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk służbowych należy sporządzić w 4 egzemplarzach, z których: 1 egzemplarz pozostaje u kierownika komórki organizacyjnej (Naczelnika Sekcji, Komendanta komisariatu Policji), egz. 2 otrzymuje funkcjonariusz zajmujący przedmiotowe stanowisko, egz. 3 zostaje włączony do akt personalnych funkcjonariusza, egz. 4 przechowywany jest wraz z regulaminem u Komendanta Powiatowego Policji w Ząbkowicach Śląskich. Zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk podlegają zatwierdzeniu przez Komendanta Powiatowego Policji w Ząbkowicach Śląskich.

4. Komórki organizacyjne Komendy tj. Sekcja Kryminalna, Sekcja Prewencji, Sekcja Ruchu drogowego pełnią służbę w systemie trzyzmianowym według grafików opracowanych przez ich kierowników, które podlegają zatwierdzeniu przez Komendanta Powiatowego Policji w Ząbkowicach Śląskich (jego zastępcę). Również w systemie trzyzmianowym pracują załogi podległych komisariatów według grafików opracowanych przez ich komendantów.

5.W dni wolne od pracy i dni świąteczne pełnione są dyżury domowe przez policjantów zespołu techniki kryminalistycznej celem właściwej obsługi miejsc zdarzeń.

§ 29


Sprawy szczegółowo nie ujęte w niniejszym regulaminie, regulują obowiązujące przepisy prawa, przepisy resortowe oraz wytyczne i polecenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendanta Głównego Policji, Dyrektorów Biur Komendy Głównej Policji, Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, a także innych uprawnionych organów.

§ 30

1. Zespół prezydialny dokona niezbędnej dystrybucji, Komendantom komisariatów i kierownikom komórek organizacyjnych Komendy powiatowej i podległych im policjantom celem stosowania się do postanowień w nim zawartych.

2.Kierownicy komórek organizacyjnych są obowiązani niezwłocznie zapoznać podległych policjantów i pracowników z postanowieniami niniejszego regulaminu Komendy.


§ 31
Traci moc:

1. Zarządzenie Komendanta Powiatowego Policji w Ząbkowicach Śląskich Nr 27/99 z dnia 31 sierpnia 1999 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich (L.dz.P-4546/99).

2. Zarządzenie Nr 21/01 Komendanta Powiatowego Policji w Ząbkowicach Śląskich z dnia 10 września 2001 roku w sprawie zmian do regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich (L.dz.P-5951/01).

§ 32

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.


Komendant Powiatowy Policji
w Ząbkowicach Śląskich
W porozumieniu

Komendant Wojewódzki Policji
we WrocławiuZąbkowice Śląskie dnia 7 marca 2002 r.


L.dz.P-1559 /2002

ZARZĄDZENIE NR1 / 02

KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH
ZDNIA7 MARCA 2002 r.

w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego
Komendzie Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich§ 1

Na podstawie art. 7 ust. 4 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (tekst jednolity Dz.U. Nr7 z 2002 roku poz.58) regulaminy komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji ustala właściwy dla nich komendant Policji w porozumieniu z właściwym przełożonym.

§ 2

Komendzie Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich nadaje się regulamin organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Komendanta Powiatowego Policji w Ząbkowicach Śląskichnr 27/99 z dnia 31 sierpnia 1999 rokuw sprawie nadania regulaminu organizacyjnego KPP w Ząbkowicach Śląskich (L.dz.P-4546/99) oraz Zarządzenie nr 21/01 Komendanta Powiatowego Policji w Ząbkowicach Śląskich z dnia 10 września 2001 roku w sprawie zmian do regulaminu organizacyjnego KPP w Ząbkowicach Śląskich (L.dz.P-5951/01).

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Metryczka

Data publikacji 30.03.2009
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śląskich
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ilona Golec
Osoba udostępniająca informację:
Ilona Golec KPP Ząbkowice Śłąskie
do góry